Pedigree of Juuroku Tomishouyuu Kimoto Kensha

Juuroku Tomishouyuu Kimoto Kensha

Ryuuzan Mukawa Mikami
Sakin Sapporo Jouzansou

YUUTOU SAPPORO JOUZANSOU
SACHI SAPPORO JOUZANSOU
Hachijuugo Tennyo Hokkaidou SanoYuuta Mukawa Mikami
Yonjuuni Tennyo Hokkaidou Sano
Fuji Sachi HowasouNidai Hakuyuu HowasouHakuyuu Mukawa Mikami
Sakaehime Tokachi Takashima
Fuji Ikoru Sapporo Karikisou

Syuufuji Youtel Kobayashi
Shineppu Ikoru Sapporo Touhachi
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database