Pedigree of Ayusha Go Apricity

Ayusha Go Apricity

Maruto Hokkai Komatsu

Hokkai Hakuyuu Sapporo Hirosawa
Jun Chitoseou Zuryousou Hamada
Nanajuuichi Tennyo Hokkaidou Sano

Satohime Hokkai Komatsu

Hakuyuu Chitose Kanamori
Yuubi Mukawa Mikami

Bian Yuka Amico di Boemia

Banira Akuri Jume

Koujin Pinneshiri Sugiyama Kensha

Allanis Ranní Vánek

Yukiko Howasou

Ezo Dai Howasou

Tennyo Howasou
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database