Pedigree of Shineppu Shikite Mutsu Hokujou Souma
Shineppu Shikite Mutsu Hokujou SoumaMaru Iwamizawa YakataKunnekamui Iwamizava Yakata
Ererushi Hokkai Tanaka
Chitose Ryouka Mutsu Hokujou SoumaChitose Tatsuyuki Zuryousou Hamada
Hidehime Sapporo Touhachi
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database