Pedigree of Aki Amico di Boemia

Aki Amico di Boemia

Kaito Hiroo Hokushinsou

Shiraru Pinneshiri Sugiyama Kensha

Hokkai Fuji Sapporo Touhachi

Akuhime Zuryousou Hamada

Sumomo Hiroo Hokushinsou

Chitose Yuu Sapporo Umemoto

Mizuho Hiroo Hokushinsou

Cora Akuri Jume

Koujin Pinneshiri Sugiyama Kensha
Aramine Pinneshiri Sugiyama Kensha
Kouga Pinneshiri Sugiyama Kensha

Allanis Ranní Vánek

Harry Sumící Krídla

Asumi Hokkai Tajgeta
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database