Pedigree of Amane Hokkai Kagetorasou
Amane Hokkai Kagetorasou

Supesharutaaiga Monbetsu Ishiisou
Torakage Hokkai Kagetorasou
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database