Pedigree of Kaito Hiroo Hokushinsou

Kaito Hiroo Hokushinsou

Shiraru Pinneshiri Sugiyama Kensha

Hokkai Fuji Sapporo Touhachi

Junchitoseou Oosaka Hoshimoto
Toyohime Sapporo Touhachi

Akuhime Zuryousou Hamada
Akuou Sapporo Touhachi
Akihime Sapporo Touhachi

Sumomo Hiroo Hokushinsou

Chitose Yuu Sapporo Umemoto

Junchitoseou Oosaka Hoshimoto
Chitosehi Sapporo Umemoto

Mizuho Hiroo Hokushinsou
Hokuyuu Asahikawa Katagiri
Shineppu Yuu Iwamizawa Yakata
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database